Ang galing gumiling sa ibabaw ni mahal kong Emalyn